close

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ดูแลระบบ
ข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำบาดาล ปี ๒๕๕๖
http://icons.iconarchive.com/icons/arrioch/orbz/24/orbz-water-icon.pngทรัพยากรน้ำบาดาล
ตารางที่ ข้อมูลบ่อน้ำบาดาล จังหวัดนครราชสีมา (30 กันยายน 2556)

 

ประเภทการใช้งาน

บ่อน้ำบาดาลเอกชน

ปริมาณการใช้น้ำ (ลบ.ม./วัน)

บ่อน้ำบาดาลของรัฐ

ปริมาณการใช้น้ำ (ลบ.ม./วัน)

สรุปปริมาณการใช้น้ำ(ลบ.ม./วัน)

บ่อเกษตรเลี้ยงสัตว์

457

37,709

-

-

37,709

บ่อเกษตรเพาะปลูก

404

8,914

10

219

9,133

บ่ออุปโภคบริโภค

1,221

33,606

4,229

18,794

52,400

บ่อธุรกิจอุตสาหกรรม

531

88,292

-

-

88,292

บ่อธุรกิจบริการ

266

1,606

-

-

1,606

บ่อธุรกิจการค้า

44

5,199

-

-

5,199

รวม

2,929

189,842

4,239

19,013

208,856

สถานการณ์ภัยแล้ง

      สถานการณ์ ความแห้งแล้งปี ๒๕๕๖ โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๕ นครราชสีมา
(ปภ.เขต ๕ นม.) พบว่า จังหวัดนครราชสีมาประสบภัยแล้งจำนวน  29 อำเภอ (จากทั้งหมด 32 อำเภอ) รวม 224 ตำบล 2,379 หมู่บ้าน ราษฎรประสบภัย 144,680 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหาย 926,233 ไร่ สำหรับอำเภอที่พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายสูงสุดตามลำดับ คือ ประทาย 152,510 ไร่, อำเภอคง 140,752 ไร่, อำเภอบัวใหญ่ 96,899 ไร่ และ อำเภอโนนไทย 89,933 ไร่ ปริมาณน้ำในเขื่อน  ลำตะคอง ซึ่งเป็นเขื่อนที่มีความสำคัญในการใช้อุปโภคบริโภค และการเกษตรเหลือน้อยเพียง 100.41 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ ประมาณร้อยละ 31 ของ ความจุที่ระดับเก็บกัก ส่งผลต่อพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะนาข้าวได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง (ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๕ นครราชสีมา ; ๔ เมษายน ๒๕๕๖)