close

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ดูแลระบบ
เรื่อง พระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง  พระราชบัญญัติสวนป่า  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2558

          นายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เปิดเผยว่า  รัฐบาลได้มีนโยบาย          ที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละสี่สิบของพื้นที่ประเทศ  หรือประมาณ  128  ล้านไร่  ภายในระยะเวลา 10 ปี  และเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้มีการปลูกสร้างสวนป่าเพื่อการค้าในที่ดินของรัฐและเอกชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีงานทำและผลิตไม้เพื่อเป็นสินค้าเพิ่มรายได้  อีกทั้งสร้างความมั่นใจในสิทธิและประโยชน์ที่จะได้รับจากการปลูกสร้างสวนป่า   จึงได้ตราพระราชบัญญัติสวนป่า  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2558 ขึ้น  โดยจะมีผลบังคับใช้  ตั้งแต่วันที่  22  พฤศจิกายน  2558  เป็นต้นไป

           นายสุเมธ  อำภรณ์  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา  เปิดเผยเพิ่มเติมว่า  ต้นไม้ที่สามารถปลูกและขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่าได้จะมีทั้งหมด  58  ชนิด  ได้แก่  สัก  ยางนา  พะยูง  ชิงชัน  และอื่นๆ  รวมทั้ง  กฤษณา  ไผ่  มะขาม  ไม้สกุลมะม่วง  และไม้สกุลทุเรียน  เป็นต้น  สำหรับผู้ทำสวนป่าที่เคยขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าไว้ก่อนหน้านี้แล้ว  หากที่ดินนั้นมีต้นไม้ตามบัญชีนี้ด้วย ก็ให้สำรวจและจัดทำแผนผังต้นไม้ทั้งหมด  ส่งให้นายทะเบียนภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันหรือภายในวันที่  20  พฤษภาคม  2559  ทั้งนี้  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา  ที่  www.koratnreo.org  หรือ  โทรศัพท์  0-4421-4377

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ www.koratnreo.org  หรือ  โทรศัพท์  0-4421-4377

 

http://icons.iconarchive.com/icons/mirella-gabriele/fantasy-mediaeval/32/Poison-green-icon.png ดาวโหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง