close

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ดูแลระบบ
ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ
  
  
  
นายวิชัย อุดมรัตนะศิลป์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครราชสีมา
  
  
  
  
  
  

นายสมคิด  ตั้งประเสริฐ
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

  

ฝ่ายอนุญาต

 

 

 

ฝ่ายอนุรักษ์และส่งเสริม

   

   

นายรติ  ลอยทวินันท์
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
หัวหน้าฝ่ายอนุญาต

   

นายสมนัส  ผินกระโทก
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์และส่งเสริม

    

   
 นายสมเกียรติ  รื่นกลิ่น
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
   
นายสมชัย  เสริฐศรี
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
     
   
นายวรวุฒิ  วงศ์ข้าหลวง
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
   นายวัฒนา  หีบสระน้อย
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
     
    
นายสมชัย  เสริฐศรี
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
   
นายสมเกียรติ  รื่นกลิ่น
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
   
   

นายวัฒนา  หีบสระน้อย
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

   
นายวรวุฒิ  วงศ์ข้าหลวง
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน