close

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ดูแลระบบ
ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ
  
  
  
นายสุเมธ อำภรณ์
 ผู้อำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
  
  
  
  
  
  

นายสมคิด  ตั้งประเสริฐ
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

  

ฝ่ายอนุญาต

 

 งานด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน
ประจำส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

 

ฝ่ายอนุรักษ์และส่งเสริม

 

 

  
 

นายรติ  ลอยทวินันท์
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
หัวหน้าฝ่ายอนุญาต

 
นายสมชัย  เสริฐศรี
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
 นายสมเกียรติ  รื่นกลิ่น
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
    

   
นายวรวุฒิ  วงศ์ข้าหลวง
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
  นางสาวปรางค์ทิพย์  รัตนะ
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
 นายวัฒนา  หีบสระน้อย
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
     
   
นายสมเกียรติ  รื่นกลิ่น
เจ้าพนักงานป่าอาวุโส
   
 นางสาวปรางค์ทิพย์  รัตนะ
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
     
   
นายสมชัย  เสริฐศรี
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
   
นายสมชัย  เสริฐศรี
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
   
    

นายวัฒนา  หีบสระน้อย
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

    นายวรวุฒิ  วงศ์ข้าหลวง
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
     
     
 นางสาวปรางค์ทิพย์  รัตนะ
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ