close

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ดูแลระบบ
ส่วนอำนวยการ

ส่วนอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่

  • บริหารงานสำนักงาน
  • บริหารงานการคลัง งบประมาณและพัสดุ
  • บริหารงานบุคคล
  • บริหารงานแผนและติดตามผล
  • ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย