close

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ดูแลระบบ
ดาวโหลดแบบฟอร์มการดำเนินกิจกรรมชุมชน และสถานศึกษาต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดนครราชสีมา
 

ดาวโหลดแบบฟอร์มการดำเนินกิจกรรมชุมชน
และสถานศึกษาต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดนครราชสีมา

 ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย

 

7. รายชื่อชุมชนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดนครราชสีมา 

 สถานศึกษาต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย

 

 

7. รายชื่อสถานศึกษาต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดนครราชสีมา 
8.ตัวอย่างคำกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้สถานศึกษา ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย
  

 

๔.กิจกรรมประกวดนครราชสีมาเมืองสะอาด
โดย นางสาวรุ่งนภา  วิเศษแสนยากร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ