close

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ดูแลระบบ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพ ด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพ ด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล
ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561