close

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ดูแลระบบ
ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
   
  
  นายสุเมธ อำภรณ์
 ผู้อำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
  
     
   
  
  
นางสาวระพีพรรณ  มีโภคา
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ

 
     
 
นางสาวระพีพรรณ  มีโภคา
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์
และแผนงาน
  นางสาวระพีพรรณ  มีโภคา
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายข้อมูล
และสารสนเทศ
 
 
 
 
 

 

 
 นางสาวพสนันท์  ปัญญาพร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 นายมารุต  ทองประเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการ