close

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ดูแลระบบ
ผู้อำนวยการระดับสูง
 
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา (ผู้อำนวยการระดับสูง)

นายสุเมธ อำภรณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครราชสีมา

 

 

ประวัติการศึกษา

ด้านการศึกษา :

2518-2520 ประกาศนียบัตรวิชาการป่าไม้

2525   นิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2526   เนติบัณฑิต  เนติบัณฑิตยสภา

ด้านการทำงาน :

2553     ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
            จังหวัดนราธิวาส

            ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
            จังหวัดชุมพร

2554     ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
            จังหวัดภูเก็ต

            ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
            จังหวัดนครศรีธรรมราช

2556     ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
            จังหวัดอุบลราชธานี

ปัจจุบัน   ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
           จังหวัดนครราชสีมา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : 2557    ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช)